Ordningsregler LLS

Lindholmen-Lisö Samfällighetsförening (”Vägföreningen”)

Ordningsregler och anvisningar för medlemmar i Lindholmen-Lisö Samfällighetsförening och andra användare av vägar inom Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv

1. Information om Vägföreningen

Vägföreningen är en samfällighet, i vilken alla fastigheter inom områdena Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv är medlemmar. Medlemskapet är obligatoriskt och följer med fastigheten. Vägföreningen ansvarar för underhållet av vägarna inom områdena. Verksamheten regleras i stadgar. Vägunderhållet sköts till största delen av inhyrda entreprenörer.

Vägföreningen leds av en styrelse bestående av fem ledamöter, med tre suppleanter. Inom styrelsen finns det tre väg­fogdar, som har huvudansvaret för att vägunderhållet verkställs. En kassör sköter ekonomi och viss annan administration. Ordföranden ansvarar för bl.a. medlemsregister.

 

2. Enskild väg

Vägarna inom områdena är enskilda. Utomstående har inte rätt att köra på vägarna. Besökare till fastighetsägare har rätt att köra med fastighetsägarens medgivande (inbjudan). Fastighetsägaren ansvarar för att besökare följer dessa ordningsregler. Vid grova överträdelser kan Vägföreningen förbjuda utomstående (andra än fastighetsägaren), t.ex. entreprenörer, att använda vägarna.

 

3. Vägavgifter – betalning

Ägaren(na) till medlemsfastighet är skyldig att betala av Vägföreningen debiterad vägavgift, som är fastställd av årsmöte. Om betalning inte sker i rätt tid debiteras en eller flera förseningsavgifter. 

Kommentarer:

Till täckande av kostnaderna för verksamheten har Vägföreningen en lagstadgad rätt att uttaxera vägavgifter från medlemmarna. Vägavgifterna är fördelade mellan fastigheterna enligt andelstal (hel eller halv) som fastställdes när Vägföreningen bildades.[1] Årsmötet fastställer hur hög årsavgiften skall vara och när den förfaller till betalning. Sker inte betalning har Vägföreningen rätt till betalning ur fastigheten enligt lag (med bättre rätt än inteckningar).

 

4. Infarterna ansvarar respektive fastighet för

Det åligger fastighetsägaren/medlemmen att tillse att infarten till respektive fastighet från vägen är anlagd och underhållen på ett sådant sätt att vatten fritt kan rinna under infarten om den går över ett dike. Fastighetsägarens ansvar avser även vägtrumman under infarten. Fastighetsägaren skall även tillse att vatten eller snö inte rinner ut i stora mängder på vägen från/via infarten.

Kommentarer:

Vägföreningens ansvar – och uttaxeringsrätt – avser enbart underhåll av vägarna och diken. Vägföreningen ansvarar inte för infarterna till fastigheterna.

 

5. Hastighetsbegränsning

Inom områdena gäller hastighetsbegränsning om 30 km/tim. Detta är en absolut maxgräns. Påbjuden hastighet är 20 km/tim.

Kommentarer:

Hastighetsbegränsningen motiveras främst av säkerhetsskäl. Det finns många barn inom områdena. Hastighetsbegränsningen gäller även av hänsyn till de som bor utmed vägarna. Dessa störs av buller som ökar med farten. Under torra perioder dammar det också mycket från vägarna vid höga farter. Hög fart ökar även slitaget på vägarna väsentligt. Detta gäller särskilt vid tjällossning och när vägarna av annat skäl är mycket blöta. Vi skall således hålla ned farten även av ekonomiska skäl. Fastighetsägaren/medlemmen ansvarar för att besökare följer hastighetsbegränsningen.

 

6. Parkeringsförbud

Parkering eller uppställning av motorfordon, släpvagnar, båtar eller annat på vägar, vändplaner och mötesplatser är förbjudet. Vid överträdelser kan Vägföreningen begära bortforsling av hinder på ägarens bekostnad.

Kommentarer:

Parkeringsförbudet motiveras av säkerhetsskäl, av att underhåll skall kunna ske samt för allas trevnad. Utryckningsfordon och servicefordon (sopbilar, slamsugning m.m.) måste kunna komma fram och vända. Vägunderhåll sker löpande såväl vinter som sommartid.

 

7. Vägbommarna – koder

Koderna till vägbommarna vid infarterna till Grytnäs/Lindholmen respektive Lisökalv byts normalt en gång per år. Koderna är ”hemliga” och får bara lämnas ut till familjemedlemmar, gäster och andra kända besökare. Bomkoderna får inte lämnas ut till en vidare krets av okända personer, exempelvis spekulanter i samband med visningar av fastigheter som är till salu. Under inga omständigheter får bomkoderna anslås i annonser.

Det finns möjlighet att köpa en fjärrkontroll till vägbommarna. Fjärrkontrollerna får inte lämnas ut till obehöriga och skall överlämnas till den nya ägaren om fastigheten överlåts. Det finns möjlighet att erhålla en tillfällig bomkod för visningar vid försäljning. Det finns också möjlighet att mot deposition låna en eller flera fjärrkontroller för tillfälligt nyttjande av hantverkare.

Kommentarer:

Vid brott mot dessa bestämmelser måste koderna omedelbart bytas och särskilt utskick ske till medlemmarna. Kostnaderna för sådant byte är betydande och faktureras ägaren till den berörda fastigheten.

 

8. Vägbommarna – manuell öppning

  Vägbommarna får under inga förhållanden lyftas med handkraft eller våld.
  Om vägbommarna drabbas av strömavbrott måste de öppnas med en särskild vev. Sådana vevar finns utplacerade hos ett antal personer inom vägområdena. Namn och telefonnummer till dessa personer finns anslaget på stolparna med knappsatser till bommarna.

9. Tunga transporter

Särskilda regler gäller för tunga transporter.

Med tunga transporter avses ett fordon med last som har 20 tons totalvikt (bil + last)[2]. Tyngre fordon får aldrig framföras på vägarna utan skriftligt tillstånd från Vägföreningen styrelse. 

  Tillstånd söks i första hand genom kontakt med någon av vägfogdarna.
  Under tjällossningstider eller andra tidpunkter då vägbanan är mycket blöt (t.ex. efter längre perioder med regn) får transporter med fordon med ett axeltryck över 4 ton inte förekomma. Detta markeras med skyltar vid infarten. Styrelsen har rätt att förbjuda tung trafik om styrelsen gör bedömningen att trafiken kan skada vägarna.
  Fordon med så kallad trippelboogie får endast framföras på vägarna om de har styrbara axlar.
  Styrhjulen på tunga fordon får inte vridas när fordonet står stilla, till undvikande av så kallade vridskador på vägarna.
  Bandgående fordon får inte framföras på vägarna utan skriftligt tillstånd från styrelsen.
  Fastighetsägare som genomför en större ny-, om- eller tillbyggnad av hus eller av annat skäl skall genomföra annat än enstaka tunga transporter skall träffa särskild överenskommelse med Vägföreningen om de tunga transporternas genomförande.
  Fastighetsägare som önskar genomföra tunga transporter skall i god tid före transporten anmäla detta till styrelsen i Vägföreningen. Styrelsen skall efter sådan anmälan kalla fastighetsägaren till besiktning av den vägsträcka som är aktuell. Över besiktningen skall ett protokoll upprättas i vilket vägens skick och eventuella skador skall noteras. Efter det att den tunga transporten eller transporterna har genomförts skall fastighetsägaren anmäla detta till styrelsen. När denna anmälan gjorts åligger det styrelsen att snarast möjligt kalla till efterbesiktning av vägen. Efter att efterbesiktningen är genomförd skall styrelsen för fastighetsägaren dels skriftligen redogöra för de eventuella skador som transporten(erna) orsakat, dels framföra det krav om ersättning för uppkomna skador som fastighetsägaren skall ersätta till Vägföreningen.Alla tunga transporter sker på ägarens till den fastighet till vilken transporten sker ansvar. Detta gäller även om tillstånd har erhållits från styrelsen. Skador som uppkommer på vägarna till följd av tunga transporter skall således ersättas av fastighetsägaren som beställt transporten.

Kommentarer:

Tung trafik förorsakar mycket slitage på vägarna, särskilt vid tjällossning och andra tidpunkter när vägbanan är vattenrik. Våra vägar är enskilda och det finns ingen ”allmän rätt” att använda vägarna hur som helst. Den fastighetsägare, som tillåter tunga transporter som skadar vägarna, blir skyldig att ersätta vägreparationerna.

10. Ägarbyten och adressändringar

Om en fastighet byter ägare skall det anmälas till Vägföreningen genom ordföranden, gärna via e-post.

 

 

Dessa ordningsregler har fastställts av årsmötet den 24 april 2016 och gäller tillsvidare.

 

[1] Halvt andelstal har obebyggd fastighet samt fastighet som är belägen med infart från den asfalterade allmänna vägen vid Lindholmens busshållplats. Marenängsvägens Samfällighetsförening har fyra hela andelstal. Samtliga övriga fastigheter har helt andelstal.

[2] En tom lastbil väger minst 8-10 ton (tvåaxlig) och 12-14 ton (treaxlig).