Ordningsregler LLS

Lindholmen-Lisö Samfällighetsförening (”Vägföreningen”)

Ordningsregler och anvisningar för medlemmar i Lindholmen-Lisö Samfällighetsförening och andra användare av vägar inom Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv

Inledning

Lindholmen-Lisö Samfällighetsförening, allmänt kallad ”Vägföreningen”, förvaltar vägarna inom Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv (”Gemensamhetsanläggningen”). Medlemmar är ägarna till fastigheterna inom områdena (”Fastighetsägare”). Dessa ordningsregler för vägarna m.m. är fastställda av Vägföreningens årsstämma 2021-07-04. Enligt Vägföreningens stadgar åligger det Fastighetsägaren att tillse att ordningsreglerna följs av såväl Fastighetsägaren och dennes familj som av besökare till Fastighetsägarens fastighet. Mer information om Vägföreningen och Gemensamhetsanläggningen finns i punkten 9 nedan.

 

1. Enskild väg

Vägarna inom områdena är enskilda. Utomstående har inte rätt att köra på vägarna. Besökare till Fastighetsägare har rätt att köra med Fastighetsägarens medgivande (inbjudan). Fastighetsägaren ansvarar för att besökare följer dessa ordningsregler. Vid grova överträdelser kan Vägföreningen förbjuda utomstående (andra än Fastighetsägaren), t.ex. entreprenörer, att använda vägarna.

 

2. Hastighetsbegränsning

Inom områdena gäller hastighetsbegränsning om 20 km/tim. Detta gäller för alla typer av fordon, inkl. mopeder och fyrhjulingar.1

 

3. Parkeringsförbud

Parkering eller uppställning av motorfordon, släpvagnar, båtar eller annat på vägar, vändplaner och mötesplatser är förbjudet. Vid överträdelser kan Vägföreningen begära bortforsling av hinder på ägarens bekostnad.2

 

4. Vägbommarna

Inpassering
De koder som för närvarande används till vägbommarna vid infarterna till Grytnäs/Lindholmen respektive Lisökalv byts normalt en gång per år. Koderna är ”hemliga” och får bara lämnas ut till familjemedlemmar, gäster och andra kända besökare. Bomkoderna får inte lämnas ut till en vidare krets av okända personer, exempelvis spekulanter i samband med visningar av fastigheter som är till salu. Under inga omständigheter får bomkoderna anslås i annonser. Om koderna ersätts av annat inpasseringssystem gäller samma regler avseende dessa koder, nycklar eller motsvarande.

Det finns möjlighet att köpa en fjärrkontroll till vägbommarna. Fjärrkontrollerna får inte lämnas ut till obehöriga och ska överlämnas till den nya ägaren om delägarfastigheten överlåts. Det finns möjlighet att erhålla en tillfällig bomkod för visningar vid försäljning. Det finns också möjlighet att mot deposition låna en eller flera fjärrkontroller för tillfälligt nyttjande av hantverkare.

Okända personer/fordon ska inte släppas genom bommarna.

Vid brott mot dessa bestämmelser måste koderna (eller motsvarande) omedelbart bytas och särskilt utskick ske till medlemmarna. Kostnaderna för sådant byte är betydande och faktureras Fastighetsägaren till den berörda delägarfastigheten. Säljare av delägarfastighet ansvarar för att dessa regler följs av anlitad mäklare.

Vägbommarna är inställda så att enbart ett fordon kan passera när bommen har öppnats. Efterkommande fordon får vänta och på nytt slå in koden eller använda fjärrkontrollen.

Öppning av bommarna vid strömavbrott
Om vägbommarna drabbas av strömavbrott måste de öppnas med en särskild vev. Sådana vevar finns utplacerade hos ett antal personer inom vägområdena. Namn och telefonnummer till dessa personer finns anslaget på stolparna med knappsatser till bommarna.

Vägbommarna får under inga förhållanden lyftas med handkraft eller våld.

 

5. Tunga transporter

Vägarna är tyvärr inte dimensionerade för att alla typer av – eller många – tunga fordon. Det gäller särskilt vid tjällossning eller när vägbanan av annat skäl är mycket vattenrik. Vissa vägavsnitt är särskilt känsliga på grund av att vägen ligger på lerbotten.3 För tunga transporter gäller därför följande begränsningar.

Alla tunga transporter sker på Fastighetsägarens – till den fastighet till eller från vilken transporten sker – ansvar. Detta gäller även om tillstånd har erhållits från styrelsen enligt dessa ordningsregler. Den Fastighetsägare som tillåter eller beställer tunga transporter som skadar vägarna är skyldig att ersätta kostnaden för vägreparationerna.

Fordon med upp till 20 tons totalvikt får under normala förhållanden och med de begränsningar som anges nedan framföras på vägarna utan särskilt tillstånd eller åtgärd. I övriga fall krävs alltid tillstånd från Vägföreningens styrelse. Tillstånd söks i första hand genom kontakt med någon av vägfogdarna.4

Styrelsen har rätt att förbjuda tung trafik om styrelsen gör bedömningen att trafiken kan skada vägarna. Den godkända totalvikten och/eller det maximala axeltrycket kan sänkas om vägarna är extra känsliga. I sådant fall markeras detta genom skyltning vid infarterna. Fastighetsägarna är skyldiga att tillse att transporter till den egna delägarfastigheten följer skyltningen. Besked om totalvikten och/eller axeltrycket är tillfälligt sänkt kan erhållas från styrelsen.5

Fastighetsägare som önskar genomföra tung transport som kräver tillstånd ska i god tid före transporten göra anmälan till styrelsen i Vägföreningen, i första hand genom någon av vägfogdarna.6 Styrelsen kan efter sådan anmälan kalla Fastighetsägaren till besiktning av den aktuella vägsträckan. Över besiktningen ska ett protokoll upprättas i vilket vägens skick och eventuella skador ska noteras. Efter det att den tunga transporten eller transporterna har genomförts ska Fastighetsägaren anmäla detta till styrelsen. När denna anmälan har gjorts kan styrelsen kalla till efterbesiktning av vägen. Efter att efterbesiktning är genomförd ska styrelsen för Fastighetsägaren dels skriftligen redogöra för de eventuella skador som transporten(erna) orsakat, dels framföra Vägföreningens krav på ersättning för uppkomna skador.

Under tjällossningstider eller andra tidpunkter då vägbanan är mycket vattenrik (t.ex. efter längre perioder med regn) får transporter med fordon med ett axeltryck över 4 ton inte förekomma. Detta markeras med skyltar vid infarten.

Fordon med så kallad trippelboggie får endast framföras på vägarna om de har styrbara axlar.

Styrhjulen på tunga fordon får inte vridas när fordonet står stilla, till undvikande av så kallade vridskador på vägarna.

Bandgående fordon får inte framföras på vägarna utan skriftligt tillstånd från styrelsen.

Fastighetsägare som genomför en större ny-, om- eller tillbyggnad av hus eller av annat skäl ska genomföra annat än enstaka tunga transporter ska träffa särskild överenskommelse med Vägföreningen om de tunga transporternas genomförande.

 

6. Fastighetsägaren ansvarar för infarten till delägarfastigheten

Det åligger Fastighetsägaren att tillse att infarten till respektive fastighet från vägen är anlagd och underhållen på ett sådant sätt att vatten fritt kan rinna under infarten om den går över ett dike. Fastighetsägarens ansvar avser även att vägtrumman under infarten är av tillräcklig dimension och rensad. Fastighetsägaren ska även tillse att vatten eller snö inte rinner ut i stora mängder på vägen från/via infarten.

 

7. Avgifter – betalning

Fastighetsägaren är skyldig att betala av Vägföreningen debiterad årsavgift, som är fastställd av årsstämman. Om betalning inte sker i rätt tid debiteras en eller flera förseningsavgifter.7

 

8. Ägarbyten och adressändringar

Om en delägarfastighet byter Fastighetsägare ska det anmälas till Vägföreningen.

 

9. Allmänna fakta om Vägföreningen och Lindholmen ga:1

Vägföreningen är som framgår av namnet en samfällighetsförening. Vägföreningen bildades genom en lantmäteriförrättning 1986 för att förvalta den samtidigt inrättade Gemensamhetsanläggningen Lindholmen ga:1.

Gemensamhetsanläggningen omfattar vägarna inom områdena Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv. Alla fastigheter inom områdena deltar i Gemensamhetsanläggningen.8 Gemensamhetsanläggningen regleras genom anläggningslag (1973:1149) och det förrättningsbeslut genom vilken Gemensamhetsanläggningen inrättades.

Vägföreningens ändamål är att utöva och bekosta driften och underhållet av vägarna. De fastigheter som deltar i Gemensamhetsanläggningen är även s.k. delägarfastigheter i Vägföreningen. Medlemmar i Vägföreningen är Fastighetsägaren(na) till respektive delägarfastighet. Medlemmarna utövar sitt inflytande vid föreningsstämmor. Vägföreningens verksamhet regleras i lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och stadgarna.

Vägföreningen leds av en styrelse bestående av fem ledamöter, med tre suppleanter, vilka utses av årsstämman. Inom styrelsen finns det tre vägfogdar, som har huvudansvaret för att vägunderhållet verkställs. En kassör sköter ekonomi och viss annan administration. Ordföranden ansvarar för formaliafrågor, bl.a. medlems- och ägarregistret.

Större vägunderhållsåtgärder sköts av inhyrda entreprenörer. I övrigt handhas det av vägfogdarna. Det finns även två s.k. bomfogdar, vilka utövar tillsynen över vägbommarna vid infarterna.

Mer information om Vägföreningen finns på Vägföreningens och Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägarförenings (LFT) gemensamma hemsida lft.nu.

 
________________________
 

Dessa ordningsregler har fastställts av årsstämman den 4 juli 2021 och gäller tillsvidare.

 

Fotnötter

1 Kommentar: Hastighetsbegränsningen motiveras främst av säkerhetsskäl. Det finns många barn inom områdena. Hastighetsbegränsningen gäller även av hänsyn till de som bor utmed vägarna. Dessa störs av buller som ökar med farten. Under torra perioder dammar det också mycket från vägarna och extra mycket vid höga farter. Hög fart ökar även slitaget på vägarna väsentligt. Detta gäller särskilt vid tjällossning och när vägarna av annat skäl är mycket blöta. Reglerna gäller för alla fordon, inkl. mopeder och fyrhjulingar. Fastighetsägaren ansvarar för att besökare följer hastighetsbegränsningen.

2 Kommentar: Parkeringsförbudet motiveras av säkerhetsskäl, av att underhåll ska kunna ske samt för allas trevnad. Utryckningsfordon och servicefordon (sopbilar, slamsugning m.m.) måste kunna komma fram och vända. Vägunderhåll sker löpande såväl vinter- som sommartid.

3 Om för tunga transporter sker trycks vägen ner och ut mot dikena. Då behöver vägbanan byggas upp med påfyllnadsmaterial. Vidare kan dikning behöva ske. Detta är mycket kostsamt, särskilt om det måste ske under en längre vägsträcka.

4 Se kontaktuppgifter på hemsidan lft.nu.

5 Se fotnot 4.

6 Se fotnot 4.

7 Kommentar: Till täckande av kostnaderna för verksamheten har Vägföreningen en lagstadgad rätt att uttaxera avgifter från medlemmarna. Avgifterna är fördelade mellan delägarfastigheterna enligt andelstal (hel eller halv) som fastställdes när Vägföreningen bildades.7 Årsstämman fastställer hur hög årsavgiften ska vara och när den förfaller till betalning. Sker inte betalning har Vägföreningen rätt till betalning ur delägarfastigheten enligt lag.

8 Detta gäller med undantag för fastigheten Grytnäs 1.1, som ägs av LFT.