Vildsvin

Vi har vildsvin på LFTs marker som då och då gör stor åverkan genom att böka upp marken i jakt på mat.

Styrelsen har i samråd med en jaktvårdskonsulent tagit fram en Policy för viltvård och jakt inom LFT  som bl.a. beskriver vildsvinssituationen och vad som görs och kan göras för att störa och begränsa mängden vildsvin på LFTs mark.

Många tomtägare har med framgång satt upp viltstängsel för att hålla vildsvinen från tomten. Sedan våren 2015 finns det också viltstängsel runt fotbollsplanen och midsommarängen, vilket gjort att de varit orörda sedan dess.

Uppdatering september 2020
På årsmötet 2020 fick alla medlemmar matnyttig information från Martin Liljeholm, viltmästare och ansvarig för jakten på Djursnäs/Fållnäs samt från vår egen Daniel Prochéus som ansvarar för jaktfrågor inom föreningen. All den informationen finns att läsa sammanställd här.

Kartläggning av platser med återkommande liggande vildsvin

Styrelsen har inlett ett arbete för att kartlägga platser dit vildsvinen återkommer och börjat undersöka möjliga åtgärder för att störa bort vildsvinen från dessa platser. Observera att detta är möjliga åtgärder, de är ännu inte behandlade eller beslutade av styrelse. Det kan exempelvis röra sig om buskage och vassar, där vildsvin återkommande ligger, som vi kan ta bort.

1.Gångstigen mellan Blå väg och Frönäs
Kvällsspa för vildsvinen

2.Grytnäs, vassen och buskagen öster om tomt 33 och 34 och norrut
Mycket vildsvin i vassen och upprepade gångar har grisar sprungit ut från buskagen invid vägen när personer passerat på kvällen.
Grytnäs, vassen längs med slutet på röd väg, känt tillhåll för vildsvin.
Möjliga åtgärder:
-> Ta ner buskagen invid vägen
-> Ta ner vass

3.Väster om tomt 23
Gnider sig mot elstolparna och kvällsspa

4.Viken vid sjösättningsrampen ner inkl gångvägen i vassen till gul väg
Möjliga åtgärder:
-> Ta ner vass från väg ner mot vattnet så mycket det går

5.Bertilstigen och vassen nedanför
Stigen från grön väg invid midsommarängen mot simskolestranden. Vildsvin rör sig här och ligger i vassen vid sjön.

6.Lindholmen

7.Lisökalv östra delen av tomt 125
Återkommande boplats för vildsvin