Om LLS

Lindholmen-Lisö Samfällighetsförening (LLS) tillkom genom anläggningsförrättning 1986 beslutad av fastighetsbildningsmyndigheten. Förrättningen innebär, att samtliga fastigheter inom Lisökalv, Lindholmen och Grytnäs är obligatoriskt anslutna till samfälligheten, där de flesta fastigheterna har andelstal 1, vilket i praktiken betyder att man betalar beslutad årsavgift, f n 4.000 kronor. Några fastigheter – dels de som är obebyggda, dels de som ligger utanför de båda bommarna – har andelstalet 0,5 och betalar således halv avgift. Tomtägare vid Maren som nyttjar Lindholmen 1:6 gemensamt har andelstalet 4. Vid osäkerhet om vilket andelstal Din fastighet har, hänvisas Du till styrelsen.

Samfällighetens verksamhetsår är 1 januari – 31 december och i april/maj varje år hålls ordinarie stämma stämma vid vilken bl a andelsavgiften bestäms. Årsstämman hålls numera på samma dag som årsmötet för LFT för att förenkla för medlemmarna.

Samfällighetens bankgironummer är 5960-9255 och betalningsmottagare är Lindholmen –Lisö Samf.förening.

Styrelsens sammansättning, samfällighetens stadgar, karta utvisande vägar och vägfärger, uppgift om vilka personer som innehar handvevar för den händelse de elektriska vägbommarna skulle drabbas av elavbrott m fl uppgifter finns på denna hemsida.

Adressen till respektive fastighet anges med vägfärg och tomtnummer exempelvis ”Gul väg 61”.

Vägnätet har hastighetsbegränsning om 20 km/h men på de flesta delarna av vårt vägnät är denna hastighet alltför hög och hastigheten måste alltid anpassas till den faktiska geografin. Vi vill absolut inte ha några tillbud på våra vägar och alla måste därför iaktta stor hänsyn och försiktighet – alltid. Detta gäller naturligtvis även besökare, arbetsfordon m fl – dvs alla som befar vägarna. Respektera även bestämmelsen om axeltryck, eftersom tunga fordon liksom för hög hastighet även dramatiskt ökar slitaget på våra vägar.

Styrelsen kan alltid nås via undertecknad ordförande. Synpunkter på väghållningen lämnas direkt till någon av de tre vägfogdarna enligt styrelseförteckningen. I denna förteckning anges adress, e-post och telefon till styrelsen.

Bästa väghälsningar

LINDHOLMEN-LISÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN

Styrelsen