Märkta träd för fällning

Har du frågor eller kommentarer om märkta träd?

Ring eller smsa Magnus Dimert 0734088100
eller kontakta tillsyningsman för aktuellt område.

Fällning av träd – en del av underhållet av LFTs marker

Tillsyningsmännen arbetar med att planera och leda underhållet av LFTs marker, vägledda av våra skötselplaner. En del av det arbetet består av att märka upp träd som föreslås avverkas och sedan ansvara för att avverkning sker efter att styrelen fattat avverkningsbeslut. (Se vidare Policy avseende skötseln av LFTs Allmänningar, särskilt beträffande trädfällning.)

Det är alltid minst två Tillsyningsmän som märker upp de träd som föreslås avverkas inom respektive område. Tillsyningsmännen tar också hjälp av varandra som grupp och åker tillsammans runt i Lindholmen, Grytnäs och Lisökalv och diskuterar åtgärder.

Märkta träd per område
Kartan nedan visar LFTs mark indelad i olika områden, märkta med områdets nummer.
Träd som märks listas per område nedan.

Märkta träd 2022

 • Område 13 döda och skadade björkar
 • Område 25
  1 björk
  2 tallar
 • Område 43, 44 Ugglestigen
  Ett antal träd för att ljusa upp och öka tillgängligheten
 • Område 3
  1 björk
  1 ruttnande ek
 • Område 14 vid sjösättningsrampen
  2 alar