Märkta träd för fällning

Tillsyningsmännen arbetar med att planera och styra underhållet av LFTs marker, vägledda av våra skötselplaner. En del av det arbetet består av att märka upp träd som föreslås avverkas och sedan ansvara för att avverkning sker efter att styrelen fattat avverkningsbeslut. (Se vidare Policy avseende skötseln av LFTs Allmänningar, särskilt beträffande trädfällning.)

Det är alltid minst två Tillsyningsmän som märker upp de träd som föreslås avverkas inom respektive område. Tillsyningsmännen tar också hjälp av varandra som grupp och åker tillsammans runt i Lindholmen, Grytnäs och Lisökalv och diskuterar åtgärder.

Märkta träd per område
Kartan nedan visar LFTs mark indelad i olika områden, märkta med områdets nummer.
Träd som märks listas per område nedan.

Märkta träd våren 2019

Område 14 Röd väg upp mot norr och gränsen mot Frönäs
1) 20 träd märkta 14:01 till 14:20, huvudsakligen al för att gallra och skapa ”pelargång” öster om vägen samt ljusa upp mot kullen väster om vägen vid vändplanen.
2) 11 träd i gränsen mot Frönäs har märkts från 14:B1 till 14:B11. Det är de träd som har karaktär och ska sparas. Övriga träd planeras att fällas för att fortsätta arbetet att ljusa upp och få sjökontakt från vägen igen. Denna uppljusning har också stämts av med Frönäs och ordförande Gabriella Höstfeldt.
Dokument som listar de träd som märkts:
Område 14 märkta träd
Område 39 41 märkta träd Lindholmen
Område 42 43 Lisökalv

Historik
Grytnäs uppmärkta träd för avverkning karta 2018
Lindholmen uppmärkta träd för avverkning karta 2018