LFT Skogsskötselplan

Skogsskötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman den 6 maj 2006. I tillägg till denna övergripande Skogsskötselplan finns LFT Områdesplan som utarbetats tillsammans med Skogsstyrelsen och som ger riktlinjer för hur respektive område på LFTs mark skall underhållas.

Förutsättningar

Årsstämman 2003 beslöt att skogsskötsel skall bedrivas på LFTs allmänningar under
beaktande av varje enskilt områdes egen karaktär beroende på befintlig naturtyp.

Syftet med skogsskötsel

Skötseln av LFTs allmänningar skall baseras på miljömässig och estetisk grund och inte på
ekonomiska intressen.

Skogsskötseln skall bedrivas så att den individuella karaktären på Lisö Kalv, Lindholmen och
Grytnäs bevaras på ett hållbart sätt. Skogsvårdsgruppens arbete skall vara systematiskt och
välplanerat. Varje område kräver noggrann genomgång och planering för att nå ett bra
resultat.

Skogen skall ansas genom att ta bort sjuka träd och gallra bort de träd som står för tätt.
Härigenom mår skogen bättre och träden blir mer motståndskraftiga mot sjukdomar och står
stadigare när det blåser. Skogsskötseln skall också bidra till att bevara bra miljöer för fåglar
och andra djur. Särskild hänsyn skall tas till sällsynta djurs och växters möjlighet att överleva
i området.

Organisation

LFTs styrelse ansvarar inför stämman att skogsskötseln genomförs enligt den av stämman
fastställda övergripande skogsskötselplanen. För att styrelsen skall kunna leva upp till sitt
ansvar skall den utse en skogsskötselgrupp som tar fram planer för skogsskötselarbetet och
ser till att de beslut styrelsen och årsstämman tagit också blir genomförda. Planerna skall
dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att följa upp genomförandet mot beslutade
aktiviteter.

Skogsskötselgruppen skall ta fram en övergripande plan för skogsskötseln som omfattar hela
LFTs område. Planen skall innehålla en förteckning över de eventuella områden som skall
bevaras som de är beroende på förekomst av växter eller djur samt en långsiktig plan för den
övergripande skogsskötseln. Planen presenteras för styrelsen som tar beslut inom ramen för
det mandat styrelsen erhållit från årsstämman alternativt om planen avviker från mandatet,
lägger styrelsen fram planen för stämman för beslut.

Skogsskötselgruppen skall bestå av en representant från styrelsen som är sammankallande och
en skogsvårdskunnig person som inte måste vara medlem i LTF. Vid planering och
genomförande av skogsskötselinsatser adjungeras de tillsynsmän som ansvarar för det
aktuella området. Gruppen har på detta sätt tillräcklig kompetens, lokal förankring i området
och kontakt med styrelsen.

Vid framtagning och revidering av den övergripande planen för hela LFTs markområde skall
samtliga tillsynsmän bjudas in att delta i arbetet tillsammans med den skogsvårdskunnige och
den sammankallande styrelsemedlemmen.

Skogsskötseln skall följa en långsiktig och övergripande plan som utarbetas av
skogsvårdgruppen och fastställs av årsstämman medan arbetet av praktiska skäl skall bedrivas
inom ett hanterbart område i taget.

Praktiska arbetet

Skogsskötselgruppen märker ut de träd som man anser skall avverkas på ett tydligt sätt så att
medlemmarna i LFT kan se vilka träd som man avser att avverka. Märkningen skall vara klar
senast den 31 maj. Medlemmarna i LFT skall därefter beredas möjlighet att studera
utmärkningen under sommaren och framföra sina synpunkter på utmärkningen senast den 31 augusti till skogsvårdsgruppen som skall väga in dessa synpunkter i planen innan
avverkningen påbörjas.

Medlemmarna i LFT skall anmäla sitt intresse för att fälla de markerade träden och ta hand
om veden och riset till skogsvårdsgruppen senast den 31 oktober. Om skogsvårdsgruppen
bedömer att intresset från medlemmarna är otillräckligt för att avverka de markerade träden
skall skogsvårdsgruppen anmäla detta till styrelsen som har att fatta beslut om att sälja
rotposterna till extern köpare. Vid upphandlingen skall överenskommelsen om entreprenörens
arbetsmetoder vid avverkning och bortforsling av träden dokumenteras på ett entydigt sätt.
Minsta möjliga åverkan får göras på marken, växtligheten och vägarna inom området.
Avverkningen skall ske under vinterhalvåret och vara avslutat för utgången av mars.
Delar av det löpande underhållsarbetet kan lämpligen äga rum på röjningsdagarna.