Miljö och hållbarhet – Vad kan vi som medlemmar göra?

Vi har alla ett enskilt och ett gemensamt ansvar för miljön och för allas trivsel. Här kommer råd och vägledning för att alla medlemmar på ett bra sätt ska kunna värna miljön på våra egna marker och den känsliga miljö som skärgården och Östersjön är.

Råden delas in i följande områden:

 • Hantering och återvinning av avfall
 • Båtliv och båtunderhåll
 • Vårt gemensamma grundvatten
 • Eldning
 • Håll naturen ren
 • Våra vägar och vatten
 • Invasiva växtarter

Råden kan revideras och uppdateras vartefter behov uppstår, kunskap tillkommer eller förutsättningar ändras.

Hantering och återvinning av avfall

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som ger upphov till avfall är skyldig att sortera avfallet och lämna det till kommunens avfallsbolag.” 

Källa: Södertörns Miljö- och Hälsoförbund

Sopsortera dina hushållssopor

 • Närmaste återvinningsstation finns vid Skärlinge fritidsby. Där kan du återvinna färgat och ofärgat glas, pappersförtackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och tidningar.
 • SRV erbjuder abonnemang med separata kärl för hantering av matrester som används till produktion av biogas och biogödsel. Du kan också kompostera själv.

Åk till återvinningscentral med allt annat avfall

 • Närmaste återvinningscentral är ÅVC Sorunda, Sunnerby industriområde 8, Sorunda. Se sajten för öppettider och beställning av passerkort.
 • Tänk även på att vara noga med att specificera att allt avfall måste till återvinningen om du beställer rivningsarbete av någon entreprenör.

Båtliv och båtunderhåll

Toalettavfall

 • Tömning av toalettavfall i vattnet är enligt lag ej tillåtet.
 • Utnyttja de anordningar för sugtömning som finns runt om i skärgården. Hitta närmaste via Transportstyrelsens app “Hamnkartan”.

Bottenmålning av båt

 • Välj giftfri bottenfärg till din båt eller ingen bottenfärg alls och tvätta botten under säsongen för att förhindra påväxt.
 • Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida
 • Båtbottentvätt finns i Nynäshamn och i Trosa. På Torö Varv kan man lyfta båten och få den trycktvättad.
 • Spill från målning, slipning, plastarbeten mm ska samlas upp och lämnas in som farligt avfall på ÅVC. Tänk också på att slipdamm är en hälsorisk och därför använda skyddsutrustning. För att inte riskera att slipdamm sprids med vinden till närliggande mark ska du in möjligaste mån använda maskin med uppsamlare. Om detta inte är möjligt, slipa en vindstilla dag och samla upp damm, flagor mm med plast eller presenning och lämna till återvinningen.

Nyttjande och underhåll

 • Undvik tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen.
 • Vid byten av oljefilter och oljor ska marken skyddas från spill genom uppsamlande kärl eller skyddsplast. Förbrukad olja, filter mm är farligt avfall och ska lämnas in på ÅVC.
 • Vidta stor försiktighet vid påfyllning av bränsle, tex om du fyller från reservdunk, för att undvika spill i vattnet eller på marken.
 • Uttjänta båtbatterier ska lämnas in som farligt avfall på ÅVC. Tänk på att inte låta batterierna bli stående då de under vintern riskerar att frysa sönder och läcka ut syra och bly.

Vårt gemensamma vatten

Spara på grundvattnet

 • Vårt grundvatten är en bristvara och periodvis råder akut brist. Tänk på att inte använda vatten i onödan för att undvika vattenbrist och saltvatteninträngning i brunnen.
 • Du kan hålla koll på grundvattennivåerna på Sveriges Geologiska Undersökningar SGUs hemsida www.sgu.se

Pool och badtunna

 • Grundvatten får enligt miljöbalken endast användas för hushållsbehov och inte för att fylla pool eller badtunna. Det innebär att man inte får fylla pool eller badtunna med vatten från egen eller samfällig brunn – endast kommunalt vatten eller avsaltat havsvatten får användas till att fylla pool eller badtunna.
 • Kommunalt vatten kan användas genom beställning av tankbil.
 • Den som skaffar sig en pool, en badtunna eller annan typ av bassängbad ska tänka på att vattnet ska renas och ledas bort vid tömning på ett sätt så att det inte orsakar skador för människors hälsa eller miljön.
 • Mer information finns att inhämta hos Södertörns Miljö- och hälsoförbund (SMOHF – www.smohf.se)

Eldning

 • Enligt Miljöbalken är det förbjudet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det. Anledningen är att förbränning ger utsläpp av skadliga föroreningar till luften och röklukt som kan störa grannar. Läs mer hos Södertörns Miljö- och hälosförbund (SMOHF – www.smohf.se)
 • Exempel på avfall som är förbjudet att elda; trä, kartonger, papper och tryckimpregnerat virke. Det koppar som används som impregnering i tryckimpregnerat virke binds i virket – endast ca 5–15 procent urlakas under en livstid på mellan 20 till 40 år, enligt NTR. Det är därför mycket viktigt att allt tryckimpregnerat virke körs till återvinningen!
 • I Nynäshamns kommun är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall under de s.k. “Eldningsveckorna” som är två veckor på våren (vecka 15-16 med föregående veckoslut) och två veckor på hösten (vecka 41-42 med föregående veckoslut). Mer information finns på Nynäshamns kommuns (www.nynashamn.se) eller Södertörns Miljö- och hälsoförbund (SMOHF – www.smohf.se).
 • Elda på väl vald plats. Tänk på risken för spridning och på att elden inte leder till skador i naturen.
 • Elda inte på berg då det kan spricka.
 • Att elda under sommaren är förbjudet eftersom det finns mycket stora risker för att brand uppstår i närområdet.
 • Den som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Håll naturen ren och våra hav fria från skräp och plast

 • Lämna inga spår när du befinner dig i naturen eller på sjön. Titta extra noga efter dig så att inga sopor blir kvar efter dig (det gäller även matrester).
 • Hjälp till att hålla våra marker fina genom att plocka upp sådant som flutit i land eller på andra sätt lämnats av andra.

Våra vägar och våra vatten

 • Kör mjukt och respektera rekommenderad maxhastighet på våra vägar.
 • Kör din båt lugnt i våra vikar, vid bryggor, badplatser och nära land.

Invasiva växtarter

 • Håll koll på arter som är invasiva eller riskerar att bli invasiva enligt Naturvårdsverket (se Naturvårdsverkets hemsida).
 • Iaktta extra försiktighet i hanteringen av dessa arter eller vid markarbeten där dessa arter finns etablerade.
 • Exempel på dessa arter är Jätteloka, Parkslide, Blomsterlupin och Vresros.
 • Vi har ett antal platser inom LFT där Parkslide etablerat sig där spridning skett på grund av markarbeten eller genom att nedklippt parkslide komposterats.
 • Tillsyningsmannagruppen genomför tester för att begränsa parksliden genom eldning och marktäckning.